Welcome to MONEY TRUST

پاسخ به سئوالات – خدمات مختلف

Frequently Asked Questions

بله، بیمارستان های کانادا شماره حساب های مشخصی دارند و این اطلاعات را از قبل در اختیار شما قرار میدهند. ما میتوانیم با داشتن شماره حساب بیمارستان انواع پرداخت ها و یا تهیه چک های مورد نیاز را انجام دهیم.
بله، ما میتوانیم کلیه هزینه های مربوط به ثبت نام، رزرو خوابگاه، شهریه های مختلف، ثبت نام در دوره های آموزشی را از طرف شما انجام دهیم.
بله، شما میتوانید با ارسال لینک پرداخت یا مشخصات دریافت کننده وجه از این خدمات صرافی استفاده نمایید.